Referenser

W-Tech har under 2014 utfört underhållsarbeten på spårväg City.

Samtliga arbeten skedde under nattetid.

I vårat antagande ingick bland annat:

 1. Underhållsåtgärder
 2. Åtgärder växlar
 3. Diverse asfaltering
 4. Spolning

Utförandetid: 2014
Beställare: Infranord

  

Under sommaren och hösten 2014, renoverade W-Tech parkeringshus Kv. Guldfisken.

I W-Techs antagande ingick:

 1. Betongreparationer samt gjutning av nytt fall
 2. Ingjutning av cirka 35 meter avvattningsränna av typ Blücher Channel 632
 3. Ny beläggning på plan -1 med gjutasfalt
 4. Ny beläggning på plan -2 EpoCem
 5. Nya rörinstallationer
 6. Ventilationsarbeten
 7. Elarbeten

Garaget är beläget på Nybrogatan 55 i centrala Stockholm.

Utförandetid: 2014
Beställare: Aberdeen Asset Management

  

W-Tech utför under 2014 underhåll av konstbyggnationer enligt ramavtal med Projektengagemang.

Vi utför dessa arbeten på följande spårvägar:

 1. Tvärbanan
 2. Saltsjöbanan
 3. Nockyebybanan

I vårat antagande ingår bland annat:

 1. Sugning av spår
 2. Filmning samt dokumenthantering
 3. Utbyte av växlar
 4. Spolning brunnar

Utförandetid: 2014
Beställare: Projektengagemang

  

W-Tech har utfört reparation av ett betongfundament på Storkällans begravningsplats.

Arbetet omfattade i huvudsak:

 1. Jordschakt
 2. Rivning, mekanisk bilning av betong
 3. Armering
 4. Formsättning
 5. Gjutning
 6. Plåtarbeten
 7. Återställande av jordschakt

Utförandetid: 2014
Beställare: Nacka Församling

 

W-Tech utförde under sommaren 2014 betongreparation av stödmur i Sollentuna.

 1. Arbetena omfattade i huvudsak:
 2. Etablering av avstängningsmaterial, GP-link samt byggstängsel
 3. Rivning av befintligt bullerplank
 4. Sågning av asfalt ca 2 m från befintlig stödmur längs hela sträckan
 5. Schaktning och bort transportering av schaktmassor
 6. Återfyllning/underlag och packning av material, utställning av 14 st nya L-stöd
 7. Formning och gjutning vid berg för mothåll av massor
 8. Återfyllning material och utplacering av betongplintar för bullerplank
 9. Montering av nytt bullerplank
 10. Återfyllning jord på insida mot stödmur, gräs sås på insidan
 11. Återställning asfalt

Beställare: Projektengagemang

W-Tech har renoverat landfästen samt påkörningsskydd till pelare längs med tunnelbanans gröna linje – Hässelbygrenen.

Vi befann oss på 4 st broar samtidigt då projektet var mycket tidspressat, samtliga rivningsarbeten, betongarbeten och stålarbeten utfördes under 11 dygn.

På grund av det mycket tidspressade schemat prefabricerades ”madrasser” till landfästena för att spara tid ute på site – detta var en mycket lyckad lösning. Se gärna bilder nedan.

W-Tech utförde samtliga sina åtaganden inom utsatt tid och beställaren var nöjd.

Utförandetid: 2014
Beställare: LECOR Stålteknik